KAMU ALTYAPI YATIRIMLARI MENKULLEŞEBİLECEK

SEDA-5

Kamunun yaptığı uzun vadeli altyapı yatırımlarının menkulleştirilerek satılabilmesine imkan sağlayan düzenleme sonrasında Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği de geçtiğimiz 17 Temmuz tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre kamu altyapı yatırımları menkulleştirilecek.

Sektör görüşü alınarak hazırlanan tebliğ ile getirilen düzenleme ile; sermaye piyasalarında, proje gelirlerine dayalı olarak ihraç edilecek Projeye Dayalı Menkul Kıymetler ile kamu hizmeti niteliği taşıyan, yoğun sermaye isteyen ve uzun vadeli projelerin yatırımlarında sermaye piyasalarının etkin bir şekilde kullanılmasına imkân tanınıyor.

Bu tebliğe göre uzun vadeli projelerin hisselerinin satılabilmesi için proje finansman fonu kurulabilecek. Fon’un nasıl işleyeceğine dair ayrıntıları incelediğimizde, öncelikle Türkiye içinde kurulabilecek. Fonun, tek faaliyet amacı projeye dayalı menkul kıymet ihracı olacak. İhraççı kuruluşun elde ettiği geliri özel bir hesapta tutacak. Özel hesapta fon adına nemalandırılabilecek. Elde edilen kaynak projenin finansmanında ve önceden sağlanan finansmanın ödenmesinde kullanılabilecek.

Proje finansman fonu portföyüne kaynak kuruluşlardan devralınacak. Projenin farklı kesimleri dâhil olmak üzere tek bir projenin veya projenin kesintisiz yürütülmesi için yapımı zorunlu olan ilişkili bir projenin, bir kaynak kuruluşun bağlı olduğu konsorsiyumun aynı nitelikteki projelerinin gelir ve diğer hakları karşılık gösterilerek ihraç edilebilecek.

Banka ve geniş yetkili aracı kurumlar da projenin bir bölümü ya da projenin tamamı veya farklı projelere verdiği kredilerden kaynaklı alacaklarını karşılık göstererek menkul değer çıkarabilecek.

Çıkarılacak menkul değerin en küçük birimi 100 bin TL olabilecek. Halka arz edilebilecek ya da nitelikli yatırımcıya satılabilecek. Arz veya satış tek bir seferde yapılacak. Menkul değerin borsada işlem görmesi SPK ve borsanın iznine tabi olacak.

Öte yandan devlet gelir garantili projelerde, garanti edilmiş gelirin menkulleştirilmesi söz konusu olursa, ihraç tavanı fizibilite etüdü neticesinde tespit edilen maliyet tutarının yüzde 80’i menkulleştirilebilecek.

Fon portföyüne alınabilecek (menkulleştirmede kullanılacak) varlıklar tebliğde, kullandırılan kredilerden kaynaklanan alacaklar, proje finansmanına konu olan projenin gelirleri ve diğer hakları, fon portföyünde yer alan varlıklardan elde edilen nakdin değerlendirilmesi amacına yönelik olarak yapılan vadeli mevduat, katılma hesabı, ters repo işlemleri, para piyasası fonu katılma payları, bankaların kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, kısa vadeli borçlanma araçları fonu katılma payları, devlet iç borçlanma senetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kaynak kuruluş olduğu kira sertifikaları, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. para piyasası ve diğer yurtiçi organize para piyasası işlemleri ile katılım bankalarının muadil ürünleri veya Kurulca uygun görülecek diğer varlıklar, türev araçlardan kaynaklanan haklar ve yükümlülükler ile kurulca uygun görülecek diğer varlıklar olarak sıralanıyor.